ชสอ. และขบวนการสหกรณ์ ประชุมชี้แจงร่างกฎกระทรวงฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา วันที่ 25 มิถุนายน 2563
       โดย พลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ มอบหมาย นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ ชสอ. เป็นผู้แทนในการประชุมร่วมกับ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ฯ นายจรัล เอี่ยมสำอางค์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ พร้อมด้วย รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ที่ปรึกษา ชสอ. เพื่อพิจารณาร่างกฎกระทรวง ต่อนายชนิสร์ คล้ายสังข์ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยมี ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยที่ประชุมได้พิจารณา ดังนี้
 
1. ร่างกฎกระทรวงการดำรงเงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ
ข้อ 4 เดิมตามร่างฯ เงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ประกอบด้วย
(1) ร้อยละ 80 ของทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว
(2) ทุนสำรอง
แก้ไขเป็น
(1)เป็นร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว
(2) ทุนสำรอง
 
ข้อ 5 (2) เดิมตามร่างฯ
การคำนวณสินทรัพย์ให้หมายความถึงสินทรัพย์ทุกรายการในงบการเงิน...
แก้ไขเป็น
การคำนวณสินทรัพย์ให้หมายความถึง สินทรัพย์ทุกรายการในงบการเงิน ยกเว้น เงินสด แลหลักทรัพย์รัฐบาล
 
2. ร่างกฎกระทรวงธรรมาภิบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ (พิจารณาต่อ)
ข้อ 10 (เดิมตามร่าง)
ห้ามมิให้สหกรณ์แจกเงิน ชิงโชค จัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆหรือให้ผลตอบแทนอื่นใดนอกจากดอกเบี้ย เว้นแต่เป็นของกำนันแก่สมาชิกฯ
แก้ไขในหลักการ
โดยขอให้กฤษฎีกาแก้ไขข้อความให้เป็นไปตามหลักการ ดังนี้
(1) ให้สหกรณ์สามารถกระทำได้ ตามปกติ
(2) ผลตอบแทนอื่นใดนอกจากดอกเบี้ยที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ ตามข้อ 10 ต้องให้สิทธิ์กับสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น หากเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว
 
3. ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บและรายงานข้อมูลของสหกรณ์ฯ
ไม่มีแก้ไข ที่ประชุมเห็นชอบตามร่างฯ
 
     ดังนั้น เนื้อหาในการพิจารณา 7 ร่างกฎกระทรวงฯ ได้พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งอีก 6 ร่างกฎกระทรวงฯ อยู่ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำเพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาต่อไป  โดย ชสอ.จะจัดทำสรุปแจ้งสมาชิกรับทราบต่อไป
 
 
วันที่เขียนข่าว : 25 มิ.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : รายงานโดยทีมข่าว ชสอ.
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM