ชสอ. และสหกรณ์ผู้ลงทุนประชุมหารือกรมส่งเสริมสหกรณ์ แนวทางการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้ THAI วันที่ 16 มิถุนายน 2563
      คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดย พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท. ผศ.อาภากร มินวงษ์ รองประธานกรรมการ ช.ส.ค. และผู้แทนสหกรณ์ผู้ลงทุน 5 ลำดับแรก พร้อมด้วย นายพิทยา ทิพยโสตถิ ประธานกรรมการ สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จก. นายไพบูลย์ แก้วเพทาย นายวินัย นิยโมสถ รองประธาน ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมประชุมหารือกับ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้ THAI พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติทางกฎหมาย เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีข้อสรุปที่สำคัญ ดังนี้
 
1. กสส. จะประสานงานกับกรมบังคับคดี มาให้คำแนะนำกับสหกรณ์ผู้ลงทุน ในการดำเนินการตามกฏหมายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 
2. กสส.จะหารือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กำหนดแนวทางในการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ให้เป็นประโยชน์กับสหกรณ์ผู้ลงทุนมากที่สุดภายในเดือนมิถุนายน 2563
 
3. กสส. ร่วมกับ ชสอ. จะเชิญสหกรณ์ผู้ลงทุนทั้ง 87 สหกรณ์ มาประชุมร่วมกันเพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายต่อไป
 
รายงานโดย ทีมข่าว ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 16 มิ.ย. 2563
ผู้เขียนข่าว : ทีมข่าว ชสอ.
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM