ชสอ. ขอแจ้งความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการลงทุนในหุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) - THAI
        ชสอ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามแก้ไขปัญหาการลงทุนในหุ้นกู้ THAI (ชสอ. สสท. ช.ส.ค. และสหกรณ์ 5 ลำดับแรก) และมีการประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงาน ชสอ. เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและกรอบการเจรจาในสถานะเจ้าหนี้ โดยมีข้อสรุปร่วมกันยืนยันแนวทางการเจรจาขอรับชำระหนี้ เงินต้นเท่าเดิมและงวดชำระหนี้เท่าเดิม หรือ เงินต้นเท่าเดิม แต่ขยายงวดชำระหนี้ออกไป
 
        ทั้งนี้ ชสอ.ขอเชิญคณะที่ปรึกษาซึ่งเป็นตัวแทนจากการประชุม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 พร้อมชุมนุมสหกรณ์ที่ลงทุนในหุ้นกู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมการติดตามฯ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงาน ชสอ. โดยจะมีการเชิญ บริษัทที่ปรึกษาด้านกฏหมายเข้ามาให้คำแนะนำกระบวนการฟื้นฟูกิจการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กำหนดประชุมสหกรณ์ผู้ลงทุนในหุ้นกู้ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย โดยระบบ VDO Conference
วันที่เขียนข่าว : 29 พ.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM