ชสอ. และขบวนการสหกรณ์ ประชุมชี้แจงร่างกฎกระทรวงฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
      พลตำรวจโทวิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม  ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ฯ  นายจรัล  เอี่ยมสำอางค์  ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ  พร้อมด้วย นายไพบูลย์  แก้วเพทาย  รองประธาน รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ที่ปรึกษา ชสอ.  ดร.สมนึก  บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมพิจารณาร่างกฎกระทรวง  ต่อนายชนิสร์ คล้ายสังข์  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยมี ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย  กระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  เมื่อ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 น. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรุงเทพฯ โดยมีข้อสรุปจากที่ประชุมดังนี้
      1.ร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามอื่นของกรรมการและผู้จัดการ โดยประเด็นที่กำหนดให้ผู้เป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์อื่น หรือ สหกรณ์ประเภทอื่นห้ามเป็นกรรมการหรือผู้จัดการของสหกรณ์ขนาดใหญ่ 
       ที่ประชุมเสนอให้ตัดคำว่าที่ปรึกษาออก โดยให้ไปกำหนดเรื่องของที่ปรึกษาในกฎกระทรวงธรรมาภิบาลฯ
        2. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
         ที่ประชุมเห็นด้วยตามร่างที่เสนอโดยไม่มีการแก้ไข ส่วนร่างกฎกระทรวงที่ยังไม่ได้พิจารณาจะนำไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 21 พ.ค. 2563
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM