ชสอ. เข้าพบ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อหารือการแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ จำนวน 7 ฉบับ
        วันที่ 26 ธันวาคม 2562 พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ มอบหมายให้ นายวินัย นิยโมสถ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ และ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าพบ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อหารือการแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ จำนวน 7 ฉบับ ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์แจ้งว่าตามที่ ชสอ. ได้มีหนังสือเสนอขอแก้ไขร่างกฎกระทรวงฯ มานั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ยินดีรับฟังทุกประเด็นความเห็นของขบวนการสหกรณ์ แต่ร่างกฎกระทรวงฯ ทั้ง 7 ฉบับ อยู่ในชั้นการแก้ไขร่างของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จะขอเชิญ ชสอ.เข้าร่วมชี้แจงเพื่อนำเสนอความเห็นของขบวนการสหกรณ์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป ส่วนร่างกฎกระทรวงฯ อีก 6 ฉบับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะเชิญ ชสอ.ร่วมกันพิจารณาก่อนนำเสนอร่างดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กทม.
 
วันที่เขียนข่าว : 27 ธ.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM