ชสอ. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2562

นายวินัย นิยโมสถ รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2563 พร้อมชูสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดยกระดับการพัฒนาขบวนการณ์สหกรณ์ พร้อมเดินหน้าจัดตั้งให้ครบทุกจังหวัด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ
 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2471 โดยจดทะเบียนเป็นชุมนุมสหกรณ์ ใช้ชื่อว่า “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัดสินใช้” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2511 ต่อมามีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2511 มีผลให้เปลี่ยนสถานภาพจาก “สหกรณ์” มาเป็น “สถาบัน” ใช้ชื่อว่า “สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย” ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความเจริญก้าวหน้า แก่กิจการสหกรณ์ทุกประเภท ทั่วราชอาณาจักรอันมิใช่เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน ปัจจุบัน สันนิบาตสหกรณ์ฯ มีสมาชิกซึ่งเป็นสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภทรวมกว่า 8,000 สหกรณ์ มีสมาชิกรวมกว่า 12 ล้านคน และปริมาณธุรกิจกว่า 2.5 ล้านล้านบาท มีวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาสหกรณ์ ปี 2560 – 2564 ดั่งนี้ “เป็นองค์กรกลางเพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน เป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ” โดยดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม กล่าวเพิ่มเติมว่า สันนิบาตสหกรณ์ฯ ตระหนักและให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่าย การจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดและการให้ความช่วยเหลือทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านกฎหมาย เราได้สัญจรไปทุกภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อรับฟังปัญหาต่างๆของสมาชิก และมีการจัดฝึกอบรมทั่วประเทศเพื่อให้ความรู้และให้สหกรณ์เข้าใจถึงบาทหน้าที่ของสันนิบาตสหกรณ์ที่มีต่อสหกรณ์สมาชิก ในส่วนของสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด เราได้ดำเนินการจัดตั้งไปแล้ว จำนวน 44 จังหวัด และจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดส่งเอกสารมายังสันนิบาตสหกรณ์เพื่อประกาศจัดตั้งเป็นลำดับที่ 45 นอกจากนี้ยังมีอีก 7 จังหวัด ที่อยู่ระหว่างประชุมใหญ่ครั้งแรกเพื่อเลือกคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ภูเก็ต อำนาจเจริญ มุกดาหาร สระแก้ว ฉะเชิงเทราและนราธิวาส
“สันนิบาตสหกรณ์ฯมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้สหกรณ์ในแต่ละจังหวัดรวมตัวกันในนาม สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการ การดำเนินธุรกิจ การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของสหกรณ์และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในส่วนจังหวัดที่ได้จัดตั้งไปแล้วเราก็จะมีการสนับสนุนงบประมาณต่างๆเพื่อให้จังหวัดได้จัดการศึกษาอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆแก่สมาชิก และจะดำเนินการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอื่นๆให้ครบทุกจังหวัด ซึ่งการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนั้น จะช่วยสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ขบวนการสหกรณ์เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักการสหกรณ์”
วันที่เขียนข่าว : 23 ธ.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM