พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์" รุ่นที่ 8
[เอกสารแนบ]
       ชสอ.จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์" รุ่นที่ 8 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา กรรมการดำเนินการ ชสอ. กล่าวรายงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2562 และวันที่ 16 - 19 ธันวาคม 2562 เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้บริหาร และกำกับดูแลสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถประยุกต์ธรรมาภิบาล และศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 105 คน 56 สหกรณ์ ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 11 ธ.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM