พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562

        นายไพบูลย์ แก้วเพทาย รองประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี โดยมี ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และนายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาฯ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้สนใจให้ความสนใจเข้าร่วม จำนวน 40 คน 24 สหกรณ์ 
 
        การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นกลไกที่สำคัญและเป็นเครื่องมือในการบริหารงานในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการในภาครัฐหรือเอกชนทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จะช่วยควบคุมหรือลดความเสี่ยงของหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานและการจัดการของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ การบริหารที่ปราศจากการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเพียงพอ ย่อมไม่อาจวางใจได้ว่าผลการดำเนินงานจะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ยิ่งไปกว่านั้นการขาดการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ดีย่อมเปิดโอกาสให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายในรูปความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพยากร ความผิดพลาดหรือการกระทำอันเป็นการทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหารได้เสมอ ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์การทุกคนควรให้ความสำคัญเพราะเป็นพันธกรณีที่สำคัญ ซึ่งช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วงตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การ
 
        ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ในฐานะศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยเห็นความสำคัญและจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรด้วยการให้การศึกษา ฝึกอบรม จนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร “ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์” ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะให้บุคลากรสามารถนำความรู้ ไปจัดระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการองค์การที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 13 พ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM