พิธีเปิดงานวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
       ขบวนการสหกรณ์ โดย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ได้ร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ และสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท จัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของขบวนการสหกรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562  ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมงานวันออมแห่งชาติในแต่ละทุกภูมิภาคทั่วประเทศกว่า 3,000 คน
       นายอุตตม สาวนายน เปิดเผยว่า การออม นอกจากจะทำให้ประชาชนผู้ออม มีความมั่นคงในชีวิตแล้ว ยังส่งผลต่อประเทศชาติด้วย ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตสูงด้วย ย่อมส่งผลต่อสถานการณ์การออมในภาพรวมของประเทศ ให้มีความมั่งคั่งและยั่งยืนตามไปด้วย เพราะถ้าประเทศเรามีเงินออมที่เพียงพอ ก็จะเป็นแหล่งเงินทุนแห่งหนึ่งของประเทศที่นำไปใช้ในการพัฒนาต่อไป
        จากรายงานของ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า ภาวะสังคมไทย ปี 62 หนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น สร้างความตกใจให้กับประชาชนคนไทยไม่น้อย ว่าจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อประเทศชาติในอนาคต อย่างไรก็ดี อีกด้านหนึ่ง เราก็มีกระแสข่าวที่ดีว่าคนไทยมีการออมเพิ่มขึ้นเช่นกัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากรัฐบาล พยายามส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเพิ่มขึ้น โดยการสร้างช่องทางต่างๆ ไว้สำหรับคนหลากหลายกลุ่ม เช่น ขบวนการสหกรณ์ที่มีการส่งเสริมการออมในรูปแบบต่างๆ กองทุนการออมแห่งชาติ     เป็นต้น เช่นเดียวกับรัฐบาล จากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 รัฐบาลกำหนดนโยบายหลัก 12 ด้าน ในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยได้กำหนดเรื่องการออมเป็นนโยบายหลักนโยบายหนึ่งของรัฐบาลในการปฏิรูประบบการออม โดยจัดให้มีระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุอย่างทั่วถึง พัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน ให้เป็นแหล่งเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ และเป็นช่องทางการออมของประชาชน พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน ที่จะส่งเสริมให้คนไทยทุกคน เข้าถึงระบบการออม และการลงทุนระยะยาว ให้สามารถรองรับพฤติกรรม และวัฎจักรชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพ และลดต้นทุน พัฒนาขีดความสามารถ ในการดำเนินงานขององค์กรการเงินชุมชน และสหกรณ์ทุกระดับ และพัฒนาความรู้พื้นฐานทางการเงิน แก่ประชาชน ตลอดจนการกำกับดูแลระบบสถาบันการเงิน ให้มีความมั่นคง”
 
 
       พลตำรวจโท วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า ในปี 2561 ภาคสหกรณ์ไทยมีเงินออมและเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีเงินออมกว่า 2.30 ล้านล้านบาท และเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกกว่า 200,000 บาท โดย ชสอ. ได้จัดงานวันออมแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 โดยในระยะแรกร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       การจัดงานวันออมแห่งชาติในวันนี้ ขบวนการสหกรณ์ ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ และสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท รณรงค์กิจกรรมส่งเสริมการออมของสหกรณ์ทั่วประเทศกำหนดจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมการ เดิน-วิ่ง-ปั่น รณรงค์วันออมแห่งชาติ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 โดยเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ร่วมกับสหกรณ์ทุกประเภทในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ กิจกรรมการสัมมนาวิชาการ หัวข้อ “การออมอย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์” โดย พระพยอม กัลยาโณ และพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และการมอบโล่เกียรติคุณแก่สมาชิกที่มีการออมดีเด่น และสหกรณ์ที่มีการส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 โดยตั้งเป้าการรณรงค์ให้สหกรณ์ทั่วประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมในภาคสหกรณ์เพิ่มขึ้น 50,000 ล้านบาท 
        นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท. กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดและการออมว่าเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องขาดมิได้ ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ก็ตาม ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะระดมเงินออมในภาคประชาชน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์ทั่วประเทศกว่า 8,000 แห่ง สมาชิกรวมกว่า 12 ล้านคน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ทำให้การเงินของประเทศไทยมีความมั่นคง เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
 
วันที่เขียนข่าว : 31 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM