พิธีปิดโครงการฝึกอบรม "การจัดทำบัญชีสหกรณ์ขั้นสูง" เมื่อวันที่ 23 ต.ค 62 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

       พลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ กล่าวปิดและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ "การจัดทำบัญชีสหกรณ์ขั้นสูง" จำนวน 80 คน จาก 47 สหกรณ์ เมื่อวันที่ 23 ต.ค 62 ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร.ณสรวง ก้อนวิมล รองประธานกรรมการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรมด้วย
 
       การอบรมหลักสูตรการจัดทำบัญชีขั้นสูง เป็นโครงการที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ทำบันทึกข้อตกลงความมือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมการเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น และสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ ระเบียบและคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสหกรณ์ ตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำงบทดลอง การจัดทำรายการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีประจำปี และการจัดทำงบการเงิน และผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับมาตรฐานทางด้านบัญชีและการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้อยู่ในระดับดี และเป็นที่พึงพอใจของมวลสมาชิกต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 24 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM