พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง" ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2562

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ หลักสูตร "การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง" พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา ดร.กมล ศรีล้อม กรรมการดำเนินการ และ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สถาบันพัฒนาฯ ชสอ. เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการด้วย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 80 คน จาก จำนวน 47 สหกรณ์
 
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสาวหนึ่งฤทัย เรืองสว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสหกรณ์ พร้อมด้วยวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายภาสกร เลาหวณิช หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรด้านระเบียบและคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสหกรณ์ นางรัศมี คุณธรรม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบทดลอง รายการปรับปรุงบัญชี และการปิดบัญชีประจำปี นางสาวสมจันทร์ ทองบิดา นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ให้ความรู้ด้านการจัดทำงบการเงินสำหรับสหกรณ์ โดยได้มีการทดสอบความรู้ก่อน และหลังอบรมด้วย
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินได้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ ชสอ. และ สหกรณ์ในเขตพื้นที่ฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น และ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ ระเบียบและคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสหกรณ์ ตลอดจนความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำงบทดลอง การจัดทำรายการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชีประจำปี และการจัดทำงบการเงิน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกัน โดยได้รับคำแนะนำจากวิทยากร เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับมาตรฐานทางด้านบัญชีและการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้อยู่ในระดับดี และเป็นที่พึงพอใจของมวลสมาชิกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 22 ต.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM