วันคล้ายวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ครบรอบ 42 ปี วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ สำนักงาน สอ.ศธ ชั้น 3 เขตดุสิต กทม

ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมพิธีสงฆ์และมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ครบรอบ 42 ปี วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ สำนักงาน สอ.ศธ ชั้น 3 เขตดุสิต กทม.
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เริ่มจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2520 โดยท่านสมาน แสงมลิ มีทุนเรือนหุ้น จำนวน 83,540 บาท มีสมาชิก ณ ขณะนั้น จำนวน 656 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ จัดตั้งมาครบ 42 ปี แล้ว มีทุนดำเนินงาน จำนวน 14,119.19 ล้านบาทเศษ มีสมาชิกจำนวน 16,291 คน เพิ่มขึ้น 29 เท่า มีสมาชิกสมทบ จำนวน 1,576 คน มีทุนเรือนหุ้น จำนวน 5,230 ล้านบาทเศษ เงินรับฝากจากสมาชิก จำนวน 6,893 ล้านบาท เงินให้กู้แก่สมาชิก 7,533 ล้านบาท มีทุนสำรอง จำนวน 579 ล้านบาท
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้น 31 คน มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งในปีนี้สหกรณ์ ดำเนินการ จัดทำระบบ Billpayment และสามารถดูข้อมูลต่างๆ ATM Online ผ่านมือถือพร้อมทั้ง ปริ้นใบเสร็จประจำเดือนผ่านเว็บไซต์ ได้แล้ว
วันที่เขียนข่าว : 29 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM