พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 62

          เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ  มอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นรางวัลที่ ชสอ. เชิดชูเกียรติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด  จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์แห่งนี้มีการบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี  โดย ชสอ. ได้ดำเนินการค้นหาสหกรณ์ที่มีมาตรฐาน โดยการประเมินสหกรณ์จากเกณฑ์ต่างๆ 3 ด้าน  ได้แก่
1. เกณฑ์ประเมินมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ.
2. เกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3. เกณฑ์การประเมินด้านกายภาพและการให้บริการของ ชสอ.
 
         การพิจารณาสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ดำเนินการจากการสรรหาสหกรณ์สมาชิกที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนซึ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา  จำกัด เป็น 1 ใน 13 สหกรณ์ ที่ผ่านการประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานจาก ชสอ.
         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด มุ่งมั่นบริหารงานสหกรณ์ให้เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน  โดยบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส จัดสรรสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมแก่มวลสมาชิก ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา สร้างสรรค์ ให้สหกรณ์ก้าวไปอย่างมีคุณภาพมีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากมวลสมาชิก ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา  สร้างสรรค์  ให้สหกรณ์ก้าวไปอย่างมีคุณภาพ มีความมั่นคง น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากมวลสมาชิก
ชสอ. ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการดำเนินการ  และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ในการ
มุ่งมั่น ปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จ และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกอย่างยั่งยืน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสหกรณ์จะได้รักษามาตรฐานของสหกรณ์ สร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิก และขบวนการสหกรณ์ต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 23 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM