"โครงการการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามศาสตร์พระราชา" ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น วันที่ 11 มีนาคม 2562

       รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง นโบายการบริหารงาน ชสอ. โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมอาชีพเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเขตพื้นที่ฯ ได้เชิญสมาชิกที่ทำอาชีพเสริมรายได้มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย และสาธิตการทำน้ำสลัด ทำโดนัทจิ๋ว เพาะเห็ดคอนโดขายเพื่อเป็นรายได้เสริม และสร้างจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรัฐวิสาหกิจชุมชน ต่อยอดในการเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง สร้างงาน สร้างเงิน ให้กับชุมชนพร้อมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท ในการจัดกิจกรรมของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ "โครงการการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามศาสตร์พระราชา" ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น วันที่ 11 มีนาคม 2562
วันที่เขียนข่าว : 11 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM