พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำกัด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

       เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ มอบรางวัลสหกรณ์คุณภาพมาตรฐานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ซึ่งเป็นรางวัลที่ ชสอ เชิดชูเกียรติแก่สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำกัด จังหวัดลพบุรี เพื่อแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์แห่งนี้มีการบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี โดย ชสอ ได้ดำเนินการค้นหาสหกรณ์ที่มีมาตรฐาน โดยการประเมินสหกรณ์จากเกณฑ์ต่างๆ 3 ด้าน ได้แก่
 
1 เกณฑ์ประเมินมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ
2 เกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3 เกณฑ์การประเมินด้านกายภาพและการให้บริการของ ชสอ
 
         การพิจารณาสหกรณ์สมาชิก ชสอ ดำเนินการจากการสรรหาสหกรณ์สมาชิกที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการและเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนซึ่ง สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำกัด เป็น 1 ใน 13 สหกรณ์ ที่ผ่านการประเมินสหกรณ์คุณภาพมาตรฐานจาก ชสอ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จำกัด มุ่งมั่นบริหารงานสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส จัดสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมแก่มวลสมาชิก ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา สร้างสรรค์ ให้สหกรณ์ก้าวไปอย่างมีคุณภาพ มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากมวลสมาชิก ชสอ ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ในการมุ่งมั่น ปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จ และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกอย่างยั่งยืน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสหกรณ์จะรักษามาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิกและขบวนการสหกรณ์ต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 07 มี.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM