ชสอ. เข้าเยี่ยมชม "การจัดทำค่านิยมวัฒนธรรมองค์กร และนวัตกรรมการทำงาน" ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

           คณะผู้บริหาร และฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าเยี่ยมชม "การจัดทำค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรและนวัตกรรมการทำงาน" ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เห็นชอบการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน ชสอ. มุ่งสู่วิสัยทัศน์พันธกิจ รวมทั้งการส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และการให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการ
           ช่วงแรก เป็นการบรรยาย โดยคุณพัชร์รฐา ศิรกีรติพัฒน์ ผู้จัดการ สังกัดฝ่ายพัฒนาองค์กร เรื่อง "การจัดทำค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรและนวัตกรรมการทำงาน" ต่อด้วย เรื่อง "ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) ของ ปตท." โดย คุณพจน์ ชัยรุ่งปัญญา พนักงานทรัพยากรบุคคล สังกัดฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายทรัพยากรบุคคล ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่เขียนข่าว : 28 ก.พ. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM