โครงการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program – FSAP) ณ สำนักงาน ชสอ. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

      รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ให้สัมภาษณ์ ตามโครงการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program – FSAP) โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งจะประเมินการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย ห้วข้อการสัมภาษณ์ ชสอ. ในครั้งนี้จะเกี่ยวกับภาพรวมของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ และบทบาทของ ชสอ. ต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ นำโดย Mr.Juan Buchenau และ Ms. Ana Maria Aviles โดยมี นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ ประธานสื่อสารองค์การ และ ดร. สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บรรยายสรุป พร้อมด้วย นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สำนักธุรกิจ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และนางสุนทรี ถาวร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์การ ร่วมตอบข้อซักถาม ณ สำนักงาน ชสอ. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 
วันที่เขียนข่าว : 07 ก.พ. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM