โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 1 ณ สำนักงาน ชสอ.

        รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา ประธานกรรมการพัฒนาบุคลากรและความมั่นคงสหกรณ์ออมทรัพย์ กล่าวต้อนรับ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 1 โดยมีคณะกรรมการและผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2562 
 
      ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่เห็นชอบให้ปรับปรุงแนวทางในการในการกำกับสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน โดยกำหนดให้พัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งต้องทำหน้าที่ในการบริหารจัดการสหกรณ์ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงิน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ และการอ่านงบการเงินของสหกรณ์ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งระเทศไทย และสถาบันการศึกษา ได้มีการหารือร่วมกันเพื่อกำหนดหลักสูตรให้มีความ เหมาะสมและครอบคลุมสำหรับผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
วันที่เขียนข่าว : 06 ก.พ. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM