พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์ คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562

วันที่ 16 มกราคม  2562 รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์  ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ 
และ นายอวยชัย อัศวลาภสกุล รองประธานกรรมการสหกรณ์ รพช. จำกัด ร่วมเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์ คุณภาพมาตรฐาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 
ซึ่งเป็นรางวัลที่ ชสอ. เชิดชูเกียรติ สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด เพื่อแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์แห่งนี้มีการบริหารจัดการอยู่ ในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี 
โดย ชสอ. ได้ทำการประเมินสหกรณ์จากเกณฑ์ต่าง ๆ 3 ด้าน ได้แก่ 
1. เกณฑ์ประเมินมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ. 
2. เกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
3. เกณฑ์การประเมินด้านกายภาพและการให้บริการของ ชสอ.   
 
การพิจารณาสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ดำเนินการจากการสรรหาสหกรณ์สมาชิกที่เป็นเลิศในด้าน การบริหารจัดการอย่างแท้จริง และ
เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด เป็น 1 ในจำนวน 13 สหกรณ์ ที่ผ่านการประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานจาก ชสอ.  
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด มุ่งมั่นบริหารงานสหกรณ์ให้เจริญเติบโต ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส จัดสรรสวัสดิการอย่างทั่วถึง และ
เป็นธรรมแก่มวลสมาชิก ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา สร้างสรรค์  ให้สหกรณ์ก้าวไปอย่างมีคุณภาพ มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากมวลสมาชิก 
ชสอ. ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการดำเนินการ  และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ในการ มุ่งมั่น ปฏิบัติงานจนประสบความสำเร็จ และพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกอย่างยั่งยืน 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สหกรณ์จะได้รักษามาตรฐานของสหกรณ์ สร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิก และขบวนการสหกรณ์ต่อไป
 
วันที่เขียนข่าว : 16 ม.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM