พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง รุ่นที่ 7 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2561 ณ สำนักงาน ชสอ.

        เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2561 รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง รุ่นที่ 7 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ โดยมี พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตย์สัณห์สกุล รองประธานกรรมการ กล่าวปฐมนิเทศต้อนรับและชี้แจงรายละเอียดโครงการ ชสอ. จัดโครงการฝึกอบรม "ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง" รุ่นที่ 7 ขึ้น ในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถสร้างหรือนำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์ได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการปฏิรูประบบการกำกับดูแลและบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านสหกรณ์ให้เป็นผู้บริหารรอบรู้ในเชิงบริหารงานสหกรณ์ในทุกมิติ โดยผู้บริหารที่สำเร็จจากหลักสูตรนี้จะเป็นบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรับผิดชอบต่อสมาชิกและขบวนการสหกรณ์ในระดับสูง มีทักษะด้านการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามแนวทางของธรรมาภิบาล มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ความสำเร็จของการเป็นสถาบันการเงินภายใต้บริบทของสหกรณ์อย่างแท้จริง ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. - 7 กันยายน 2561 (จำนวน 108 ชั่วโมงครึ่ง) อบรม 3 วันต่อสัปดาห์ ผู้ที่เข้ารับการอบรมนั้นจะต้องมีเวลาเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านการฝึกอบรม และได้รับวุฒิบัตร หลักสูตรวิชาประกอบด้วย 5 หมวดวิชา ได้แก่
1. การเศรษฐกิจ
2. การสหกรณ์
3. การบริหารงานและการจัดการ
4. การสร้างและพัฒนาภาวะผู้นำ
5. สร้างเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้
วันที่เขียนข่าว : 23 ก.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM