ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนานาชาติและเสวนาวิชาการ ประจำปี 2561 ในวันที่ 3 ส.ค. 2561
[เอกสารแนบ]
     เนื่องด้วย ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อเรื่อง "ความท้าทายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและผลกระทบทางสังคมต่อสหกรณ์และกิจการเพื่อสังคม" (Challenges of Sustainable Development and Social Impacts on Cooperatives and Social Enterprises) ในวันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และนำแนวความคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์การสหกรณ์และจัดการกิจการเพื่อสังคม เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์และสังคมศาสตร์ และเป็นโอกาสที่ดีที่นักวิชาการจากองค์กรและสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 
     ในการนี้ ภาควิชาสหกรณ์ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2561 โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดตามเว็บไซต์ของโครงการประชุมนานาชาติ https://sites.google.com/ku.th/internationalconference2018
 
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถประสานงานได้โดยตรงที่ 
1. นางสาวโสภิตา สุ่มสังข์ Email: fecostsu@ku.ac.th 
2. นายเบนจมิน เปาะเลาะ Email: fecobmp@ku.ac.th
หรือ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
โทร. 0 2490 6511, 0 2561 3468
โทรสาร 0 2490 6511, 0 2561 3468 ต่อ 102
วันที่เขียนข่าว : 06 ก.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM