ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง รุ่นที่ 7
[เอกสารแนบ]
     ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง" รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม - 7 กันยายน 2561 ณ อาคารสำนักงาน ชสอ.
   ทั้งนี้ ชสอ. ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ในหลักสูตรดังกล่าวแล้ว จำนวน 40 ท่าน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ ชสอ.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ ต่อ 308-311
โทรสาร  0 2496 1177 และ 0 2496 1188
 
วันที่เขียนข่าว : 04 ก.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM