ชสอ. ประชุมใหญ่ฯ ปี 61 ชูเป็นองค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ที่มั่นคง และยั่งยืน

             ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค   เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการดำเนินงาน แผนงานและงบประมาณประจำปี 2561    รวมถึงการเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการชุดใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์และนักสหกรณ์ดีเด่น และผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น ประจำปี 2560 
             รศ.(พิเศษ) พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เปิดเผยว่า การบริหารงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ชสอ. มีสหกรณ์สมาชิก 1,093 สหกรณ์ มีสินทรัพย์รวม 122,032 ล้านบาท เพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อนถึง 12,014 ล้านบาท  บริหารสินทรัพย์ให้เกิดกำไรสุทธิ 1,612 ล้านบาท สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตรา 5.30% และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา 4.00%  ซึ่ง ชสอ. ได้จัดทำระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานตามแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ ส่งผลให้ ชสอ. สามารถรักษาระดับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร จากบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ A- แนวโน้มอันดับเครดิต : คงที่ (Stable) ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและการบริหารของ ชสอ. ได้อย่างชัดเจน 
             นอกจากนี้ ชสอ. ได้ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ไทย จัดทำข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน นำไปหารือร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ ชสอ. ยังได้ดำเนินโครงการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ให้กับสหกรณ์สมาชิกที่มีการบริหารจัดการในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสหกรณ์ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมให้เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบในด้านการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ พร้อมทั้งจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรและความมั่นคงสหกรณ์ออมทรัพย์ ศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ พิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชมรมสหกรณ์ต้านคนโกง และจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกในการส่งเสริมสร้างรายได้เพิ่มจากอาชีพเสริม ให้สมาชิกสหกรณ์ได้มีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจะได้มีเงินทุนไปใช้ในการประกอบอาชีพเสริมที่สนใจ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับตนเองและครอบครัวมีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
             ชสอ. มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้มีความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้ ระบบธรรมมาภิบาล ทั้งในส่วนของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ พัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ พัฒนา ชสอ. ให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นที่พึ่งให้แก่สหกรณ์ ตามเจตนา และความมุ่งมั่น ในการเป็นต้นแบบองค์กร “สีขาว สะอาด โปร่งใส” ของขบวนการสหกรณ์ ที่มีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ให้มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” 
วันที่เขียนข่าว : 12 มิ.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM