การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

    เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2561 นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศ เป็นประธานพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบผลการดำเนินงานของ ช.ส.ค. ได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านสหกรณ์ซึ่งกันและกัน 
    ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ จัดตั้งและดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2522 มีวิสัยทัศน์คือเป็นสถาบันแห่งศูนย์กลางและผู้นำทางขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของประเทศไทย มีภารกิจหลักในการพัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคมภายใต้อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ โดยการเผยแพร่จัดตั้ง ส่งเสริมและพัฒนาขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันมีสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศกว่า 1,200 แห่ง มีสมาชิกรายบุคคลกว่า 1,300,000 คน
วันที่เขียนข่าว : 28 พ.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM