เปิดเวทีรับฟังแก้ไขร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่!! พัฒนาระบบสหกรณ์ทันยุคสมัย
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับใหม่ 17 พ.ค.นี้ ถ่ายทอดผ่าน Video Conference ไปยังสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เปิดโอกาสตัวแทนสหกรณ์ทั้งผู้บริหาร ฝ่ายจัดการและสมาชิกร่วมกันเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสหกรณ์ ก่อนจะรวบรวมความเห็นส่งประกอบกับร่างกฎหมายเสนอให้ที่ประชุม ครม.พิจารณา
 
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สหกรณ์ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ซึ่งเป็นการปรับปรุงแก้ไขพ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 ให้มีความทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้น โดยในการประชุมครั้งนี้ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อรับฟังความเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้เสียกับร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งตัวแทนสหกรณ์และชุมชุมสหกรณ์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า ทั้งนี้ ในการจัดทำร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการจัดประชุมรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนไปแล้วตั้งแต่ต้นปี 2561 ที่ผ่านมา และได้รวบรวมรายละเอียด ก่อนจัดทำเป็นร่างกฎหมายเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบในหลักการไปเป็นที่เรียบร้อย โดยที่ประชุมครม.ได้ส่งมอบกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบ ซึ่งจากการตรวจสอบทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการบางส่วนในข้อกฎหมาย จึงมอบหมายให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหนังสือแจ้งมายังกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าวอีกครั้ง
 
นายวิศิษฐ์ กล่าววว่า สำหรับการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับใหม่ ถือเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งการประชุมในวันที่ 17 พฤษภาคม นี้ จะเริ่มตั้งแต่ 9.30 - 16.30 น. ส่วนกลางจะจัดขึ้นที่สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย เขตดุสิต มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับฟังและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม จำนวน 300 คน ประกอบด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 รวมทั้งตัวแทนสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด กรมส่งเสริมสหกรณ์จะประชุมแบบ Video Conference ถ่ายทอดสดไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดเชิญผู้บริหารสหกรณ์และตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ในแต่ละจังหวัดเข้าร่วมรับฟัง เพื่อจะได้รับทราบรายละเอียดของร่างกฎหมาย และเปิดโอกาสให้ตัวแทนสหกรณ์ หรือสมาชิกสหกรณ์ ได้แสคงความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการพัฒนาสหกรณ์ในยุคปัจจุบันด้วย
 
นายวิศิษฐ์ กล่าวว่า สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการยกร่างเพื่อแก้ไข จะส่งเสริมการดำเนินงานของสหกรณ์ต่างๆ ได้มีความสะดวก และคล่องตัว เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารกิจการสหกรณ์ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันในร่างกฎหมายยังมีการแก้ไขเรื่องของอำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์ รวมไปถึงการอุทธรณ์คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งจากเดิมต้องเสนอให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ แต่ในกฎหมายฉบับใหม่จะมีการตั้งคณะทำงานย่อยขึ้นมาพิจารณาเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์มากขึ้นด้วย
 
“หลังจากกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดรับฟังความคิดเห็นเสร็จสิ้นในครั้งนี้แล้ว จะรวบรวมความเห็นที่เป็นประโยชน์นำไปประกอบกับร่างกฎหมาย ก่อนจะเสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบ จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามขั้นตอนต่อไป จึงขอเชิญชวนตัวแทนสหกรณ์และผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังและเสนอความเห็นต่อร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่ได้ในวันที่ 17 พฤษภาคม นี้” รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว
 
ที่มา: สยามรัฐออนไลน์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 https://siamrath.co.th/n/35648
 
วันที่เขียนข่าว : 15 พ.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM