ครบรอบ 66 ปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561

     พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบดอกไม้แสดงความยินดีและเข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 66 ปี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์
   
   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีระบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีที่โปร่งใสและเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ได้ตรวจสอบบัญชีให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจำนวน 11,600 แห่ง ได้สอนแนะการทำบัญชีให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากกว่า 7.7 ล้านคน รวมทั้งสร้างเครือข่ายครูบัญชีอาสาทั่วประเทศกว่า 6,538 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีสู่เกษตรกรและคนในชุมชน ก่อให้เกิดเป็นชุมชนคนทำบัญชีกระจายอยู่ทั่วประเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานงานสอบบัญชี โดยส่งเสริมพัฒนาให้ผู้สอบบัญชีสามารถดำเนินการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล โดยพัฒนาประสิทธิภาพให้ผู้สอบบัญชีเข้าสู่การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพิ่มศักยภาพการทำงานของผู้สอบบัญชีเพื่ให้การทำงานสมบูรณ์แบบและเบ็ดเสร็จในพื้นที่ ในด้านการสอนบัญชีได้ให้ความรู้และสนับสนุนการทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือน ในโรงเรียน เพื่อที่จะได้รับทราบสถานะทางการเงิน รู้รายรับ รายจ่าย ปรับพฤติกรรม ลด ละ เลิก การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย ด้วยหลักการ "จด...ไม่จน" สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง มีการสอนทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร เพื่อให้ทราบถึงต้นทุน กำไร สามารถนำข้อมูลในวางแผนการลงทุนและการผลิต ตลอดจนใช้เป็นหลักฐานในการเสียภาษีเงินได้ ซึ่งกรมสรรพากรได้มีการนำสมุดบัญชีต้นทุนอาชีพของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไปเป็นตัวอย่างคำนวณต้นทุนรายได้ ซึ่งได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรด้วย
วันที่เขียนข่าว : 12 มี.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM