โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ. ประจำปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
          เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)  ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย)  จำกัด ที่ได้รับรางวัล  สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน  ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคภูมิในการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  รางวัลดังกล่าว เกิดจากการที่ ชสอ. มีนโยบายที่จะมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ.  ให้กับสหกรณ์สมาชิกที่มีการบริหารจัดการในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและยกระดับความเชื่อมั่นของขบวนการสหกรณ์ต่อรัฐบาลโดยประเมินจากเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
1.      เกณฑ์การประเมินมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์ของ ชสอ.
2.      เกณฑ์การประเมินตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์
3.      เกณฑ์การประเมินด้านกายภาพและการให้บริการของ ชสอ.
 
         โดยมีสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 13 สหกรณ์  จาก 1,091 สหกรณ์  ซึ่งการคัดเลือกในครั้งนี้  เป็นการคัดเลือกสหกรณ์จากการแสวงหาสหกรณ์สมาชิก   ที่เป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการอย่างแท้จริง  ที่ผ่านมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน 
         สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นสหกรณ์ในกลุ่มสถานประกอบกิจการ  มุ่งมั่นบริหารงานให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง    โดยยึดหลัก ความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นแนวทางการบริหาร  พร้อมทั้งจัดสวัสดิการ ให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
         ชสอ. . ขอขอบคุณสหกรณ์ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสหกรณ์จะได้รักษามาตรฐานของสหกรณ์  และสร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิกต่อไป
 
วันที่เขียนข่าว : 25 ก.พ. 2561
ผู้เขียนข่าว :
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM