ประเด็นความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ...
[เอกสารแนบ]
วันที่ 4 มกราคม 2561ประชุมคณะกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายฯ วาระพิเศษเสนอร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ฯ โดยเชิญประธานคณะทุกคณะ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม และ นายปราโมทย์ สรวมนาม เข้าร่วมเพื่อหาข้อสรุป
 
วันที่ 8 มกราคม 2561เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา
1.      ร่างข้อคิดเห็นแก้ไขพ.ร.บ. สหกรณ์ฯ
2.      คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ (กรณีที่คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญเพื่อเสนอประธานกรรมาธิการวิสามัญ)
 
วันที่ 9 มกราคม 2561แก้ไขตามข้อคิดเห็นคณะกรรมการ ชย.  และเสนอประธานกรรมการ ลงนามเพื่อนำส่ง กสส. สสท. และประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ
 
วันที่ 10-15 มกราคม 2561ประสานเข้าพบประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์และอื่นๆ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พลเรือเอกศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง) กรมส่งเสริมสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
วันที่ 11 มกราคม 2561จัดรับฟังความคิดเห็นกับสหกรณ์สมาชิกต่อร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ฯ ณ ชสอ. เพื่อแก้ไขไว้เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
วันที่เขียนข่าว : 12 ม.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM