ชสอ. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2561 ณ สำนักงาน ชสอ.

       ชสอ. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... โดยมี พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองประธานกรรมการ นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช รองประธานกรรมการ นายณฐกร แก้วดี เลขานุการ และนายปราโมทย์ สรวมนาม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสหกรณ์ ร่วมดำเนินการอภิปราย เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ณ สำนักงาน ชสอ. โดยมีผู้แทนจากขบวนการสหกรณ์เข้าร่วมกว่า 150 คน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของสหกรณ์สมาชิกเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ... มีผลกระทบต่อการบริหารงานของสหกรณ์อย่างไร พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข ทั้งนี้ ชสอ. จะสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการสัมมนาไปจัดทำร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เสนอต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 08 ม.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM