ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนารับฟังความคิดเห็น(ร่าง)พระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่..) พ.ศ. ... ในวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ชสอ.
[เอกสารแนบ]
          ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้กำหนดจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น(ร่าง)พระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่..) พ.ศ. ... ในวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง 701 ชั้น 7 สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของสหกรณ์สมาชิกเกี่ยวกับ(ร่าง)พระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่..) พ.ศ. ... ว่ามีผลกระทบต่อการบริหารงานของสหกรณ์อย่างไร พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข  ทั้งนี้ ชสอ. จะสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการสัมมนาไปจัดทำร่างแก้ไขพระราชบัญญัติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เสนอต่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์
โทร 0 2496 1199 ต่อ 314
 
วันที่เขียนข่าว : 28 ธ.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM