ชสอ. พัฒนาความรู้ ผู้บริหารสหกรณ์ รุ่นที่ 6

       พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ประธานกรรม ชสอ. เป็นประธานในพิธีปิดการ พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้บริหารสหกรณ์ที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง รุ่นที่ 6" เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ สำนักงาน ชสอ. พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์กล่าวว่า ที่ผ่านมาทุกท่านคงจะเห็นได้ชัดเจนว่าการเป็นผู้บริหาร เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ว่าเป็นศาสตร์ก็เพราะว่าจำเป็นต้องใช้ฐานความรู้ที่หลากหลายมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหาร ที่ว่าเป็นศิลป์ ก็เพราะว่าจำเป็นต้องประยุกต์ความรู้ทางวิชาการใช้กับสถานการณ์ต่างๆ เพราะในสภาพการณ์ในความเป็นจริงไม่มีอะไรที่แน่นอนตายตัว ต้องใช้เทคนิคกลยุทธ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้นความรู้และประสบการณ์ที่ทุกท่านได้รับจึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งแห่งองค์ความรู้และศิลปะที่จะนำมาใช้ในการดำเนินงาน  การพัฒนาจึงเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผมหวังว่าทุกท่านจะได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อสหกรณ์ของท่าน ซึ่งจะตอบสนองต่อปรัชญา อุดมการณ์ของสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านสหกรณ์ให้เป็นผู้บริหารรอบรู้ในเชิงบริหารงานสหกรณ์ในทุกมิติ

     การฝึกอบรมหลักสูตร“ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง”รุ่นที่ 6เป็นการฝึกอบรมที่ใช้ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม –22 กันยายน 2560 โดยมีผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สำเร็จจำนวน 40 คน จาก 39 สหกรณ์

วันที่เขียนข่าว : 28 ก.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM