พิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง "ผลกระทบของเกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อ ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก" เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

     พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "ผลกระทบของเกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อ ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก" เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งแนวทางที่จะดำเนินการ คือ 1. การจัดทำเกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ หาจุดร่วมระหว่างกระทรวงการคลัง ธปท. กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยจะรับฟังความคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์ นำมาปรับหาจุดร่วม โดยสหกรณ์ต้องเดินต่อไปได้ 2. การพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ โดยยกร่างหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ให้เนื้อหาความทันสมัย มีคุณภาพ อบรมอย่างเข้มข้น เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์มีคุณภาพประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. หนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ ปัจจุบันอัตราหนี้สินต่อคนเพิ่มมากขึ้น สหกรณ์ควรจะจัดสมดุลระหว่างหนี้สินและเงินออมให้มากขึ้น เพิ่มสัดส่วนการออมลดปัญหาหนี้สินของสมาชิก ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับสหกรณ์ ป้องกันวิกฤตทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อถึงวันเกษียณสมาชิกควรจะได้มีเงินออมเหลือไว้ใช้มากกว่ามีแต่หนี้สิน

    จากนั้นเป็นการเปิดเวทีเสวนาผลกระทบของเกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อ ชสอ. และสหกรณ์สมาชิก โดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองประธานกรรมการ ชสอ. รศ.ทพ.สุรินทร์ สูอำพัน รองประธานกรรมการ สอ. คณะทันตแพทย์มหิดล จก. นายรุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์ นักวิชาการชำนาญพิเศษ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ นายอนันต์ ชาตรุประชีวิน คณะทำงานจัดทำข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปฯ ดำเนินการเสวนาโดย ดร.ธานี ก่อบุญ กรรมการดำเนินการ ชสอ. เพื่อแจ้งความคืบหน้าให้สหกรณ์รับทราบในการดำเนินการจัดทำเกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลกระทบต่อ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ในมุมมองด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีต่อเกณฑ์การกำกับดูแลฯ ที่ผ่าน ครม.เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เพื่อที่ ชสอ. จะได้ประมวลสรุปความคิดเห็นนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 27 ก.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM