ชสอ. นำคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าร่วมงานสัมมนาและประชุมใหญ่ ACCU ประจำปี 2560

        สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions: ACCU) จัดการสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน 2560 ณ โรงแรม Galadari เมืองโคลอมโบ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ซึ่ง ชสอ. ในฐานะสมาชิกสามัญของ ACCU ได้ส่งบุคลากร ประกอบด้วย กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่ดังกล่าวด้วย
       สำหรับการจัดสัมมนาทางวิชาการซึ่งจัดก่อนหน้าการประชุมใหญ่รวม 2 วัน คือ วันที่ 20 – 21 กันยายน 2560 ในหัวข้อ “การร่วมกันสร้างสะพานเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อสร้างคุณค่าแก่ผู้คนและชุมชน” (Credit Union Networks Building Bridges Together to Create Value for People and Communities) เป็นการสัมมนาเกี่ยวกับความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์กับการพัฒนาความสำคัญของการรวมเครือข่ายเข้าด้วยกัน ภารกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่แท้จริง ข้อมูลข่าวสารล่าสุดและการพัฒนาในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์

      โดยในช่วงเช้าของการสัมมนาเป็นพิธีเปิดการสัมมนา มีผู้เข้าร่วมงาน 454 คน จาก 22 ประเทศ ณ โรงแรม Galadari เมืองโคลอมโบ ซึ่งในครั้งนี้ มีนักสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนจากประเทศไทยเข้าร่วมงานทั้งสิ้น 20 คน ทางเจ้าภาพซึ่งได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศศรีลังกา (The Federation of Thrift and Credit Cooperative Societies Ltd. : FTCCS หรือ SANASA Federation) ได้มีการจัดเตรียมการแสดงต้อนรับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี และมี Dr. Moon, Chul-sang ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (National Credit Union Federation of Korea: NACUFOK) และประธานกรรมการ ACCU กล่าวต้อนรับ นอกจากนี้ยังมี Mr. Serge Gosselin ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของ Developpement International Desjardins (DID) กล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดด้วย
 
     นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน อดีตผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ได้รับเกียรติจาก ACCU ขึ้นรับรางวัล Recognition Award ในฐานะนักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งภูมิภาคเอเชียในพิธีเปิดดังกล่าวอีกด้วย ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นพิธีเปิดก็เป็นการถ่ายภาพหมู่ที่ระลึกของแต่ละประเทศ ตามลำดับ

สำหรับหัวข้อการสัมมนา 2 วัน โดยวิทยากรชั้นนำจากประเทศต่างๆ ได้แก่ แคนาดา ไทย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง เนปาล และเกาหลี เป็นต้น
วันแรก -     สัมมนารวม ครั้งที่ 1  หัวข้อ “ต้นแบบธุรกิจสหกรณ์ (SANASA)”
                  สัมมนารวม ครั้งที่ 2  หัวข้อ “การร่วมกันสร้างคุณค่าแก่ผู้คนและชุมชน”
                  สัมมนารวม ครั้งที่ 3  หัวข้อ “ระดับของการบูรณาการเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยนในเอเชีย: การประเมินสถาบันโดยการใช้ TOP 3”
สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
    กลุ่ม 1.1    การแบ่งปันทรัพยากร หัวข้อ “การบริหารจัดการกองทุนของเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยน”
    กลุ่ม 1.2    การวางมาตรฐาน หัวข้อ “วินัยของเครือข่าย – การสร้างธรรมาภิบาลให้เข้มแข็งผ่านการกำกับดูแลและกลยุทธ์ภายใน”
    กลุ่ม 1.3    เครือข่ายธรรมาภิบาล หัวข้อ “การบริหารจัดการแนวคิด: ความร่วมมือ การเปลี่ยนแปลง และความสำเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยน” โดยในค่ำคืนแรกนี้ มีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยเจ้าภาพ “Sri Lankan Night” ซึ่งมีดนตรีและการแสดงมากมาย

วันที่สอง – สัมมนารวม ครั้งที่ 4 หัวข้อ “ความคืบหน้าของรูปแบบการชำระเงินของ ACCU (ACCU Payment Platform: APP) – KAYA ประเทศฟิลิปปินส์”
สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
    กลุ่ม 2.1    การแบ่งปันทรัพยากร หัวข้อ “การเป็นผู้นำเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยนด้านนวัตกรรมผ่านเทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกัน”
    กลุ่ม 2.2    การวางมาตรฐาน หัวข้อ “การวางมาตรฐานกระบวนการทรัพยากรมนุษย์ (HR Process) เพื่อเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยน”
    กลุ่ม 2.3    เครือข่ายธรรมาภิบาล หัวข้อ “กลไกความปลอดภัยภายใน: กองทุนเสถียรภาพและการกำกับดูแลความเสี่ยงโดยชุมนุม”
สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 3
    กลุ่ม 3.1     การแบ่งปันทรัพยากร หัวข้อ “การสร้างวัฒนธรรมสหกรณ์: เอกภาพและความสม่ำเสมอในคุณค่าของการสื่อสาร”
    กลุ่ม 3.2     การวางมาตรฐาน หัวข้อ “มาตรฐานของนโยบายและผลิตภัณฑ์เพื่อรับประกันการให้บริการที่มีคุณภาพแก่สมาชิก”
    กลุ่ม 3.3    เครือข่ายธรรมาภิบาล หัวข้อ “การจัดหาเงินทุนอย่างยั่งยืนของโครงสร้างเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยน”

สัมมนารวม ครั้งที่ 5 หัวข้อ “การจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)”
สัมมนารวม ครั้งที่ 6 สรุปข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสัมมนาในคืนสุดท้ายนี้ เป็นการเลี้ยงอาหารค่ำแบบ “International Night” ซึ่งมีการประมูลของที่ระลึกนานาชาติ รวมถึงการแสดงดนตรีจากประเทศเจ้าภาพและวัฒนธรรมผ่านการแต่งกายประจำชาติจากผู้เข้าร่วมสัมมนาแต่ละประเทศ

    สำหรับการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่ของ ACCU ปีต่อไป ประเทศที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพคือ ประเทศฟิลิปปินส์ โดย National Confederation of Cooperatives – Philippines (NATCCO) ร่วมกับ Philippine Federation of Credit Cooperatives (PFCCO) ในเดือนกันยายน ปี 2561
วันที่เขียนข่าว : 28 ก.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM