สัมมนาทางวิชาการ ACCU ณ ประเทศศรีลังกา เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 60

      สัมมนาทางวิชาการ ACCU วันที่ 21 กันยายน 2560 ภาคเช้า หัวข้อ "ความคืบหน้าของรูปแบบการชำระเงินของ ACCU (ACCU Payment Platform : APP) - KAYA ประเทศฟิลิปปินส์" และแบ่งเป็นหัวข้อย่อย 3 กลุ่ม : กลุ่มที่ 1 หัวข้อ "วินัยของเครือข่าย-การสร้างธรรมาภิบาลให้เข้มแข็งผ่านการกำกับดูแลและกลยุทธ์ภายใน" กลุ่มที่ 2 : หัวข้อ "การวางมาตรฐานกระบวนการทรัพยากรมนุษย์ (HR Process) เพื่อเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยน" และกลุ่มที่ 3 : หัวข้อ "กลไกความปลอดภัยภายใน : กองทุนเสถียรภาพและการกำกับดูแลความเสี่ยงโดยชุมนุม" โดยผู้บริหาร ชสอ. ได้เข้าร่วมฟังการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตามหัวข้อดังกล่าวที่สนใจ จากผู้บริหารสหกรณ์ในประเทศต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จ
วันที่เขียนข่าว : 21 ก.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM