ขอเรียนเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ส่งบุคลากรขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[เอกสารแนบ]
      ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหงประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ร่วมกับ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประสานงานความร่วมมือทางวิชาการจัดทำโครงการศกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) จำนวน 5 ทุน โดย ชสอ.สนับสนุนทุนการศึกษาแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ที่ได้รับคัดเลือกสหกรณ์ละ 1 ทุนๆ ละ 50,000 บาท แบ่งจ่าย 4 ภาคการศึกษาๆ ละ 12,500 บาท
 
    ชสอ. ขอเรียนเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ส่งกรรมการ และเจ้าหน้าที่ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 16  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 17 กันยายน 2560 สหกรณ์ที่ประสงค์ส่งบุคลาการเข้าศึกษาต่อ โปรดแจ้งความจำนงโดยกรอกใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา ส่งไปยัง ชสอ. ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 เพื่อจะประสานไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์(ภาคพิเศษ) โทร. 0 2561 0928 และ 08 1553 0959
วันที่เขียนข่าว : 07 ก.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM