ขอเชิญสัมมนา เรื่อง "ผลกระทบของเกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อ ชสอ. และ สหกรณ์สมาชิก" วันที่ 27 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
[เอกสารแนบ]
   ขอเชิญสัมมนา เรื่อง "ผลกระทบของเกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อ ชสอ. และ สหกรณ์สมาชิก"  วันที่ 27 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
 
   ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดการสัมมนาสหกรณ์สมาชิก เรื่อง "ผลกระทบของเกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อ ชสอ. และ สหกรณ์สมาชิก" ในวันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 12.30 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 
   ในการนี้ ชสอ. จึงขอเชิญท่านผู้แทนสหกรณ์ จำนวน 1 คน เข้าร่วมสัมมนาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน และโปรดแจ้งความจำนงในใบตอบรับ (ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ) ทางโทรสารหมายเลข 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 หรือทาง E-mail: areerat@fsct.com และ nichanan@fsct.com ภายในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวางแผน ชสอ. 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 303-307
 
 
วันที่เขียนข่าว : 06 ก.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM