โครงการสัมมนา เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนและภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน" ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ชสอ.
[เอกสารแนบ]
      ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง "การบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนและภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน" ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 701 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มเป้าหมายและสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน และภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน
 
    จึงขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นสมาชิกโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ฟรีค่าลงทะเบียน สหกรณ์ละ 2 คนเท่านั้น และเชิญสหกรณ์ ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกโครงการเงินออมฯ สหกรณ์ละ 1 คน เท่านั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
 
โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาทางโทรสาร ไปยัง ชสอ. ก่อนวันที่ 20 กันยายน 2560 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 316 
โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188
วันที่เขียนข่าว : 04 ก.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM