ชสอ. แจ้งขยายจำกัดวงเงินกู้รวมตามโครงการเงินกู้พิเศษเอนกประสงค์ และขยายระยะเวลาแจกโปรโมชั่นทัศนศึกษา
[เอกสารแนบ]
         ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้เปิดบริการโครงการเงินกู้พิเศษเอนกประสงค์โดยกำหนดวงเงินกู้รวมตามโครงการ ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ขณะนี้มีสหกรณ์สมาชิกใช้บริการครบวงเงินกู้รวมตามโครงการแล้ว และยังคงมีความต้องการกู้ยืมเพิ่มจากสหกรณ์สมาชิกรายอื่นอีกนั้น
ชสอ.พิจารณาแล้วจึงได้อนุมัติขยายวงเงินกู้รวมตามโครงการดังกล่าวอีกจำนวน 10,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินกู้รวมตามโครงการ 20,000 ล้านบาท จึงขอแจ้งให้สหกรณ์สมาชิกทราบและขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกที่มีความประสงค์ใช้เงินสามารถแจ้งความประสงค์ขอกู้ได้โดยมีรายละเอียดดังนี้
                   1.  กำหนดวงเงินกู้ที่แต่ละสหกรณ์กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
                   2.  อัตราดอกเบี้ยตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ “โครงการเงินกู้พิเศษเอนกประสงค์” ปัจจุบันอัตราร้อยละ3.80 ต่อปี (มีเฉลี่ยคืน) และอัตราร้อยละ 3.69 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
                   3.  ชำระคืนเป็นงวดรายเดือนโดยส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย ไม่เกิน 36 งวด โดยกำหนดให้งวดที่ 1 – 35 ส่งชำระคืนเงินต้นงวดละ 1 % ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท ส่วนที่เหลือชำระให้เสร็จสิ้นในงวดที่ 36 โดยสามารถกู้สัญญาใหม่มาหักกลบได้ โดยมีรายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

        อนึ่ง เพื่อเป็นการตอบแทนสหกรณ์ผู้ใช้บริการเงินกู้ ชสอ.จึงได้ขยายระยะเวลาแจกโปรโมชั่นทัศนศึกษาโดยขยายเวลาแจกสิทธิ์ทัศนศึกษาจากเดิมแจกให้กับสหกรณ์ที่รับเงินกู้ ชสอ.ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560 ขยายเป็นแจกสิทธิ์ทัศนศึกษาให้กับสหกรณ์ที่รับเงินกู้ ชสอ.ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 29 กันยายน 2560 สามารถสะสมยอดได้ทุกประเภทเงินกู้ (ไม่รวมยอดหักชำระหนี้สัญญาเดิม) ทั้งนี้ สหกรณ์รับเงินกู้ประเภทใดต้องไม่ชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด สำหรับประเภทเงินกู้ที่รับและได้สิทธิ์เดินทางทัศนศึกษา ให้ชำระตามยอดปกติจนถึง 31 ธันวาคม 2560 หากผิดเงื่อนไขมีการชำระหนี้ก่อนกำหนด ชสอ.ขอคืนสิทธิ์ในการเดินทางทัศนศึกษาโดยจะจัดให้สหกรณ์ที่ได้รับสิทธิ์ในลำดับถัดไปแทน

วันที่เขียนข่าว : 04 ก.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM