พิธีลงนาม “โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์” ระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 60

     พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.),รองศาสตราจารย์ ดร. สันติยา เอกอัคร รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทนผู้รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีลงนาม “โครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์” ระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษา และเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดย ชสอ. ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) คณะเศรษฐศาสตร์ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งหมด 74ทุน ทุนละ 30,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,220,000 บาท  โดยในปีนี้ คณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. ชุดที่ 45 เห็นชอบให้ปรับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากเดิม ทุนละ 30,000 บาท เป็นทุนละ 50,000 บาท จำนวน 5 ทุน เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท โดยมี ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ร่วมงาน เมื่อ 1 กันยายน 2560 ณ.ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
วันที่เขียนข่าว : 04 ก.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM