โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่การเงินมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 7 –15 ธันวาคม 2560 ณ ชสอ.
[เอกสารแนบ]
     ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร  “เจ้าหน้าที่การเงินมืออาชีพ”ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม –15 ธันวาคม 2560        ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงิน การลงทุน การอ่าน และวิเคราะห์งบการเงิน โครงสร้างทางการเงินตามเกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน ต้นทุน และส่วนเหลื่อม การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการกำหนดอัตราดอกเบี้ย การจัดทำประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้า การจัดหาเงินทุนและการใช้เงินทุน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่าง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากร เพื่อนำมาพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป 

        ชสอ. ขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการดังกล่าวหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา และโปรดแจ้งความจำนงในใบตอบรับที่ส่งมาด้วยทางโทรสารไปยังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน  2560*ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมครบจำนวน ก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ

วันที่เขียนข่าว : 30 ส.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM