ขอเชิญสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
[เอกสารแนบ]
          ตามที่พื้นที่ในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เกิดภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ และส่งผลกระทบทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนอพยพจากที่อยู่อาศัย และกำลังต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ดังนั้น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งได้รับผลกระทบดังกล่าวชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด (ชสอ.) ในฐานะองค์การกลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงได้จัดโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขึ้น
            ในการนี้ ชสอ. ขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกที่มีความประสงค์ให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ของตน ได้มีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำไปใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และหรือจัดซื้อเครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ โดยสหกรณ์ฯ สามารถเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าวเพื่อขอกู้เงินกับ ชสอ. และนำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการฯต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 16 ส.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM