ขอเชิญชวนสหกรณ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2560
[เอกสารแนบ]
เนื่องด้วยในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันออมแห่งชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ 1,085 สหกรณ์ ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 ภูมิภาค และสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ กำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพล เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระยามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และเชิญผู้แทนเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ทุกภูมิภาคเข้าร่วมงาน
2. กิจกรรมเปิดรับเงินฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่น "วันออมแห่งชาติ ปี 2560" ของ ชสอ.
3. กิจกรรมระดมเงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
ชสอ. จึงขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมระดมเงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยกรอกแบบรายงานผลการระดมเงินออม ไปยัง ชสอ. ทางโทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 
 
สอบถามรายละเอียดหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 319-321
วันที่เขียนข่าว : 15 ส.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM