ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำไทย-เกาหลี ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11-18 ตุลาคม 2560 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
[เอกสารแนบ]
ด้วย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Federation of Community Credit Cooperatives : KFCC) ภายใต้บันทึกข้อตกลงทวิภาคี กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำไทย - เกาหลี ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11-18 ตุลาคม 2560 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์ ทั้งสองฝ่ายมีโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสหกรณ์ รวมถึงศึกษาสภาพสังคมเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ
 
ชสอ. จึงขอเรียนเชิญผู้แทนสหกรณ์ จำนวน 1 ท่าน โดยสามารถแจ้งชื่อในใบความจำนงตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2560
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์การ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 318 และ 334
วันที่เขียนข่าว : 11 ส.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM