การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2560-2561
[เอกสารแนบ]
ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มการเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นเพื่อเสนอคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ระดับกระทรวง พิจารณาตัดสินเป็นสหกรณ์และกลุ่มการเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ การคัดเลือกแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ โดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับเลือกระดับชาติ จะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจำปี ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีท้องสนามหลวง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
 
ทั้งนี้ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถดวน์โหลดแบบกรอกข้อมูลดังกล่าวพร้อมหลักเกณฑ์และวิธีการให้คะแนนในการคัดเลือกได้ที่ http://webhost.cpd.go.th/noncpd หัวข้อ ประชาสัมพันธ์หรือหามีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ คุณภัทรลดา ยาทิพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2591 6921
 
วันที่เขียนข่าว : 11 ส.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM