รายงานกิจการประจำปี 2559
[เอกสารแนบ]
  ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์จะรวบรวมข้อมูลรายงานฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันสำหรับจัดทำข้อมูลที่สำคัญเผยแพร่ในเว็บไซต์ ชสอ. (http://www.fsct.com) อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป
    ชสอ. จึงขอความอนุเคราะห์สหกรณ์สมาชิก โปรดส่งรายงานกิจการประจำปี 2559 มายัง ชสอ. จักขอบคุณยิ่ง และเมื่อ ชสอ. จัดทำรายงานสถิติข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะเผยแพร่ให้สหกรณ์ท่านทราบต่อไป
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวางแผน โทร. 0 2496 1199 ต่อ 303-307
 
วันที่เขียนข่าว : 01 ส.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM