ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม "แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ ชสอ."
[เอกสารแนบ]
ชุมนุมสหกรณ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ในฐานะที่เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์ มีภารกิจในการเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงิน การศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ ชสอ. ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสหกรณ์สมาชิก
 
ชสอ. จึงขอความร่วมมือมายังผู้จัดการหรือรองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์สมาชิก ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการของ ชสอ. ในการตอบแบบสอบถาม "แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ ชสอ." (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) แล้วส่งกลับไปยัง ชสอ. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวางแผน ชสอ.
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ  303-307
โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188
วันที่เขียนข่าว : 01 ส.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM