ชสอ. ขอแจ้งความคืบหน้าแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
[เอกสารแนบ]
ตามที่รัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกำหนดเกณฑ์ที่ครอบคลุมความเสี่ยงสำคัญใน 4 ด้าน โดยนำหลักการกำกับดูแลสถาบันการเงินของ Basel Committee on Banking Supervision I (Basel I) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสหกรณ์ ซึ่งในขณะนี้ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดเกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์มาแล้ว (อ้างอิง: http://www.fsct.com/fsct_main.php?f1=fsct_new.php&new=1162#sthash.vbXHnMck.dpbs) 
 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ใคร่ขอแจ้งให้สหกรณ์สมาชิกได้ทราบถึงบทบาทของ ชสอ. ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการและการเงินของขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทยในเรื่องเกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
 
สอบถามรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวางแผน ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ต่อ 303-307
 
วันที่เขียนข่าว : 01 ส.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM