ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ (เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 60) (แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน)
1.กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภท ของสหกรณ์และชุมนุม ไม่เกิน 4.5%ต่อปี  (ประกาศ)
2. กำหนดให้อัตราจ่ายเงินปันผล ไม่เกิน 10%ต่อปี (อัตราเท่าเดิม)  แต่ไม่เกิน 80%ของกำไรสุทธิของสหกรณ์ (ร่างกฎกระทรวง)
3. การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น  สหกรณ์ผู้รับฝากจะรับฝากเงินจากสหกรณ์ใหญ่ 5,000ล้านบาทขึ้นไป  เมื่อรวมกับเงินกู้ (ถ้ามี) ได้ไม่เกิน 10%ของทุนเรือนหุ้นบวกทุนสำรองของสหกรณ์ผู้ฝาก  (ร่างระเบียบ)
4. สหกรณ์ขนาดใหญ่ 5,000ล้านบาทขึ้นไป จะปล่อยกู้ให้สหกรณ์แห่งใดแห่งหนึ่ง ได้ไม่เกิน 10%ของทุนเรือนหุ้นบวกทุนสำรองของสหกรณ์ผู้ฝาก (ร่างระเบียบ)
หมายเหตุ   ข้อ 3แะ 4ให้สหกรณ์จังหวัดแจ้งสหกรณ์ให้แก้ไขระเบียบเดิมที่มีอยู่ ให้เป็นไปตามร่างระเบียบใหม่ ภายใน 120วัน นับจาก 1มิ.ย. กรณีสหกรณ์ใดไม่ดำเนินการ  ให้สหกรณ์จังหวัดเพิกถอนการให้ความเห็นชอบระเบียบเดิม
วันที่เขียนข่าว : 06 มิ.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM