วิธีการรับเงินปันผลและหรือเงินเฉลี่ยคืน
[เอกสารแนบ]
       ตามที่ ชุมนุมสหกรณ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งที่ประชุมใหญ่จะมีการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ด้วยนั้น
เพื่อให้การเตรียมการจ่ายเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สหกรณ์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังสหกรณ์ ได้โปรดกรอกใบแจ้งความประสงค์ในการรับเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) และส่งกลับภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 ด้วยจักขอบคุณยิ่ง รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเงินทุน ชสอ.
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 108
โทรสาร 0 2496 1177 , 0 2496 1188
วันที่เขียนข่าว : 15 มี.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM