พิธีเปิด “ศูนย์นวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์” และการนำเสนอและคัดเลือก “ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559”

         เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิด “ศูนย์นวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์” และเป็นประธานในกิจกรรมการนำเสนอและคัดเลือก “ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559” ณ ห้องประชุม 701 อาคารสำนักงาน ชสอ. โดยผู้นำเสนอผลงานนวัตกรรมนั้นได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะเริ่มจากระดับภาค โดยชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคจะต้องทำการคัดเลือกผลงานดีเด่นชมรมละ 2 ผลงาน และส่งผลงานดีเด่นระดับภาคนั้นเข้ารับการคัดเลือกระดับประเทศ โดย ชสอ. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 ท่าน ได้แก่ นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช ผศ.สุชินปลีหะจินดา และ ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งประเสริฐ ซึ่งทั้ง 3 ท่านจะร่วมกันผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลระดับประเทศ 3 รางวัล โดย ชสอ. ได้จัดเวทีการนำเสนอผลงานฯ โดยใช้เวลาในการนำเสนอแต่ละผลงานๆ ละ 20 นาที โดยให้ผู้นำเสนอตอบข้อซักถามคณะกรรมการฯและผู้เข้าร่วมสัมมนา 5 นาที รวมทั้งสิ้น 11 ผลงาน โดยได้ประกาศผลการคัดเลือก ได้ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ ผลงานเรื่อง "การบริหารจัดการสหกรณ์แบบกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ (Cooperative Management By Members) โดยใช้เทคนิคร่วมมือร่วมกลุ่ม (Co-op Co-op) โดยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ผลงานเรื่อง "ระบบเชื่อมสมาคม ช่วยสมาชิก" โดยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำกัด
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ผลงานเรื่อง "Magic Mirror Online" โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด
วันที่เขียนข่าว : 22 ก.พ. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
[กลับหน้าหลัก]

 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM